Rodzaje lokat

Lokata terminowa

jest to umowa z bankiem, na mocy której deponent powierza bankowi określoną sumę pieniędzy na, z góry określony czas. Bank zamraża zdeponowaną kwotę, a po ustalonym okresie zwraca ją deponentowi wraz z należną ilością odsetek. Wielkość kwoty odsetkowej zależy od oprocentowania lokaty. Wysokość oprocentowania zazwyczaj zależna jest od długości trwania depozytu, a także częstotliwości kapitalizacji odsetek. Przeważnie lokaty terminowe trwają 1 – 36 miesięcy.

Lokata denominowana (dwuwalutowa)

jest lokatą terminową, bazującą na różnicy kursów dwóch wybranych walut. Odsetki kalkulowane są na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego każdego dnia. Na końcu okresu, na jaki zawarta była lokata, są wypłacane łącznie z całym depozytem. Wypłata może być dokonana w jednej z dwóch wybranych walut. Zmiany kursów NBP sprawiają, że ten rodzaj lokaty charakteryzuje się większym ryzykiem od standardowej lokaty terminowej.

Lokata inwestycyjna

polega na lokowaniu przez bank zdeponowanych pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych. Zysk z inwestycji w papiery wartościowe dzielony jest między bank i deponenta. Bank, po upływie okresu lokaty, wypłaca klientowi kwotę gwarantowaną przez siebie przy podpisywaniu umowy oraz część zysków z inwestycji giełdowych.

Lokata nocna (overnight, O/N, jednodniowa)

to specyficzny typ lokaty (znany również pod nazwą „lokata jednodniowa”), w której zgromadzone pieniądze procentują jedynie w nocy. Polega to na tym, że ustalona kwota pieniądzy zamrażana jest na koncie na noc, by rano fundusze zostały ponownie odblokowane wraz z należnymi odsetkami. Po uruchomieniu tego typu lokaty, pieniądze są blokowane oraz odblokowywane automatycznie. Lokata nocna najczęściej jest spotykana w ofercie banków korporacyjnych.

Lokata progresywna

to lokata, w której można zwiększać kwotę depozytu w dowolnym momencie. Nie wymaga to podpisywania żadnych aneksów ani innego typu dokumentów. Nie ma znaczenia regularność wpłat ani ich wysokość. Łączna zdeponowana kwota wpływają na wysokość oprocentowania.

Lokata rentierska

to wyjątkowy typ lokaty, gdyż odsetki nie podlegają kapitalizacji tylko są przelewane klientowi na osobne konto. Ten typ lokaty skierowany jest do klientów chcących deponować duże sumy pieniędzy i czerpać z nich regularne przychody z ich oprocentowania. Zazwyczaj warunki lokat rentierskich podlegają negocjacjom i można podpisać z bankiem odpowiednią dla nas umowę.

Lokata antypodatkowa

to nic innego jak lokata z codzienną kapitalizacją odsetek. Jest ona stworzona po to by uniknąć podatku Belki. Osiagnięto to poprzez sprzedaż polisolokat, a także lokat, w których odsetki z jednego dnia są niższe od progu wolnego od podatku czyli od 2,49 PLN.

Lokata automatyczna

jest lokatą, która jak wskazuje nazwa, uruchamia się automatycznie bez ingerencji klienta. Wykorzystywane są środki znajdujące się na koncie, powyżej pewnego ustalonego progu. W ten sposób część pieniędzy jest lepiej oprocentowana i pracuje bardziej na zysk niż część, która znajduje się na zwykłym koncie i jest dostępna dla deponenta w każdej chwili. W niektórych przypadkach dostępne są mechanizmy, które bilansują środki pomiędzy kontami. Konto, które przeznaczone jest na środki używane do lokaty jest zawsze wyżej oprocentowane.

Lokata negocjowana

daje możliwość negocjacji warunków umowy. Możemy spersonalizować oprocentowanie oraz okres trwania lokaty. Im większy depozyt tym będziemy mogli liczyć na lepsze warunki podczas negocjacji. Z reguły negocjacje możliwe są od kwoty 50 000 PLN.

Lokata call

to produkt skierowany do osób, które mają otwarte konto w danym banku oraz zdeponują na nim odpowiednią kwotę pieniędzy. Nie ma tu określonego okresu na jaki deponujemy nasze pieniądze, a odsetki nie są kapitalizowane. W przypadku deponowania wysokiej sumy istnieje możliwość negocjacji oprocentowania. Gdy inwestujemy mniejszą kwotę będzie ona podlegać oprocentowaniu zmiennemu.

Lokata strukturyzowana

składa się z dwóch odrębnych inwestycji. Jedna część inwestowana jest w lokaty i obligacje, które eliminują ryzyko, a pozostała kwota w opcje. Niektóre lokaty dają pełną, a inne częściową gwarancje kapitału. Podział środków na te dwie inwestycje jest niesymetryczny oraz zróżnicowany w zależności od banku. Zazwyczaj 90% kwoty inwestowane jest w bezpieczne środki, a pozostałe 10% w bardziej ryzykowane opcje. Taki podział daje gwarancję zwrotu wkładu.

Lokata dynamiczna

to rodzaj lokaty, w której czas gra na naszą korzyść. Im dłużej trwa nasza inwestycja tym bardziej rośnie jej oprocentowanie. Najczęściej przyrosty odbywają się w okresach miesięcznych. Jeżeli rozwiążemy przedwcześnie umowę to nadal możemy swobodnie korzystać z naszych funduszy.

Lokata z funduszem

podobnie jak lokata strukturyzowana dzieli naszą inwestycję na dwie części. Jedna to klasyczna lokata, a druga fundusz inwestycyjny. Taki podział depozytu pozwala uzyskać większe zyski, ale przy większym ryzyku spowodowanym możliwością poniesienia straty przez fundusz.

Lokata a Vista

to po prostu konto oszczędnościowe. Ten typ lokaty charakteryzuje się tym, że nie ma tu kwoty minimalnej jaką musimy zainwestować oraz nasze pieniądze nie są blokowane na koncie i możemy z nich normalnie korzystać. Odsetki naliczane są raz w miesiącu od kwoty jaka fizycznie znajduje się na koncie.

Lokata o stałym oprocentowaniu

ma przez cały okres trwania umowy jednakowe oprocentowanie. Najczęściej jest to lokata krótkoterminowa, a deponent już na starcie informowany jest ile dokładnie wyniesie jego zysk.

Poliso Lokata

to sposób na uniknięcie podatku Belki. Polega ona na połączeniu lokaty z polisą ubezpieczeniową na życie, w której sprzedaży pośredniczy bank. Gdy upływa termin polisy klientowi zwracana jest kwota ubezpieczenia oraz należne odsetki.