Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców szereg obowiązków. Ważną ich częścią jest obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do magazynowania towarów produkowanych lub sprzedawanych przez daną firmę. Do stworzenia takich warunków niezbędny staje się zakup i montaż specjalnych regałów magazynowych o określonej nośności, ustawienie ich w odpowiednim miejscu, a także przestrzeganie ogólnych zasad związanych ze składowaniem na nich określonych typów towarów. Podstawa całego systemu to oczywiście odpowiednio dobrany regał magazynowy, który musi być na tyle mocny i wytrzymały, a jego konstrukcja na tyle stabilna, aby jego codzienne użytkowanie nie stanowiło źródła zagrożenia dla pracowników pracujących w danym magazynie. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w magazynie, nie wystarczy jedynie zakup wysokiej jakości regałów magazynowych. Równie istotne staje się stworzenie odpowiednich instrukcji magazynowania poszczególnych grup towarowych, określenie dopuszczalnej wysokości składowania materiałów czy maksymalnego obciążenia, jakim może być poddany każdy regał magazynowy określonego typu. Nie można zapomnieć również o określeniu ogólnych zasad składowania materiałów z uwzględnieniem odległości ich ustawiania od ścian, zachowania określonej odległości pomiędzy ustawionymi na regałach towarami czy uwzględnienia zakazu ustawiania niektórych towarów jeden na drugim. Jasno sprecyzowane wytyczne dotyczące zasad magazynowania poszczególnych grup towarowych, pomogą w uniknięciu niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego przechowywania różnych materiałów. Określenie takich reguł pomoże również w znalezieniu regałów magazynowych odpowiadających potrzebom danej firmy oraz w ich właściwym ustawieniu w magazynie. Zgodnie z wcześniej przygotowanymi wytycznymi odnośnie składowania poszczególnych materiałów. O tym jak wyglądają bezpieczne regały magazynowe można dowiedzieć się tutaj: http://www.regaly.biz/pol_m_Regaly-magazynowe-1730.html. W kwestii bezpieczeństwa składowania różnego rodzaju materiałów można przyjąć, że dobrym rozwiązaniem dla magazynów parterowych i piętrowych, a także dla magazynów w sklepach lub archiwach są tzw. regały magazynowe półkowe. Tego typu regały stosuje się wszędzie tam, gdzie towar nie jest magazynowany na paletach, a w pojedynczych kartonach lub innego rodzaju opakowaniach, w tym w opakowaniach jednostkowych. W przypadku dużych magazynów, gdzie towar składowany jest na paletach, zwykle stosuje się różne warianty regałów paletowych, na przykład regały wjezdne lub przesuwane. Zastosowanie tego typu regałów nie tylko usprawnia pracę, ale także wpływa na zwiększenie powierzchni magazynowej czy na samo bezpieczeństwo magazynowania materiałów przechowywanych na paletach.